Wymaga zainstalowanego oprogramowania Java

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi w ofercie Kancelarii

 

Podmioty gospodarcze:

 

 • prawo handlowe,
 • prawo procesowe,
 • prawo pracy,
 • prawo cywilne,
 • prawo autorskie,
 • prawo nieruchomości,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo konkurencji,
 • prawo sportowe.

Klienci indywidualni:

 

 • prawo pracy,
 • prawo odszkodowań,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • prawo autorskie oraz czyny nieuczciwej konkurencji,
 • prawo nieruchomości,
 • prawo administracyjne,
 • windykacja pozasądowa,
 • prawo handlowe,
 • prawo bankowe.

Kliknij w wybraną kategorię usług by uzyskać więcej informacji

 

Podmioty gospodarcze - prawo handlowe:

 

 • zakładanie i likwidacja spółek;
 • audyt prawny spółek i innych uczestników obrotu gospodarczego;
 • wspomaganie krajowych procesów fuzji i przejęć;
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego;
 • przygotowywanie i opracowywanie procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów;
 • pełna obsługa procesów inwestycyjnych;
 • prowadzenie postępowań przed Sądem Rejestrowym;
 • pełna obsługa prawna uczestników obrotu gospodarczego.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo procesowe:

 

 • postępowania procesowe przed sądami powszechnymi;
 • postępowania przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi;
 • postępowania administracyjne prowadzone przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • postępowania z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
 • postępowania z zakresu prawa pracy toczonych przed sądami pracy;
 • postępowania przed sądami rejestrowymi;
 • postępowania wieczystoksięgowe.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo pracy:

 

 • tworzenie umów o pracę;
 • rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Spółki, w tym także przy prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce;
 • tworzenie kontraktów menedżerskich;
 • tworzenie i modyfikacja regulacji przewidzianych Kodeksem Pracy, w szczególności Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania;
 • tworzenie umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy;
 • procesy restrukturyzacji i transakcji w których następuje przejście zakładu;
 • tworzenie umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie;
 • analiza sposobu funkcjonowania Firmy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo cywilne:

 

 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikację projektów takich umów, jak: sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, umowa agencyjna, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, umowy kredytowe, umowa ubezpieczenia, faktoring, leasing, franchising, timesharing, umowa cesji, umowa przekazu, umowa o przejęcie długu;
 • wsparcie prawne w kwestiach dotyczących nieruchomości: nabywanie nieruchomości, roszczenia ochronne, kwestie służebności, znoszenie i ustanawianie współwłasności, doradztwo w kwestiach przygotowywania umów dot. zarządu nieruchomością (najem, zarząd, timesharing), doradztwo w kwestiach lokalowych, nabycie powiernicze nieruchomości, doradztwo w kwestii ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomości;
 • oferuje reprezentację i doradztwo w kwestiach roszczeń z tytułu: odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, odpowiedzialności za szkodę na mieniu, odpowiedzialności za szkodę na osobie, odpowiedzialności za szkody medyczne, odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo autorskie:

 

 • pomoc w zakresie rejestracji znaków towarowych na terenie Polski;
 • analiza podstaw i wsparcie merytoryczne w postępowaniach o naruszenie praw własności przemysłowej;
 • doradztwo w kwestiach naruszenia praw autorskich;
 • opracowywanie, analiza, doradztwo i wsparcie w negocjowaniu umów licencyjnych;
 • negocjowanie i przygotowanie umów na wdrożenie systemów informatycznych;
 • wsparcie i reprezentacja w powództwach o ochronę dóbr osobistych;
 • analiza prawna stanu przedsiębiorstwa w zakresie posiadanych praw autorskich i własności przemysłowej.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo nieruchomosci:

 

 • tworzenie i analiza umów deweloperskich;
 • tworzenie i analiza umów nabycia nieruchomości;
 • tworzenie i analiza umów inwestycyjnych;
 • tworzenie i analiza umów najmu;
 • tworzenie i analiza umów zarządu nieruchomości;
 • ustalanie statusu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja klientów w sporach i negocjacjach z zakresu stosunków właścicielskich;
 • udzielenie wsparcia prawnego w kwestiach roszeń o ochronę posiadania i przywrócenie stanu poprzedniego;
 • pomoc prawna w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • doradztwo w kwestiach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 • usługi powiernicze związane z nabywaniem nieruchomości.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo zamówień publicznych:

 

 • wsparcie prawne na wszystkich etapach procesu przygotowywania ofert;
 • wsparcie prawne obejmujące wszystkie etapy trybu udzielenia zamówienia;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i europejskich regulacji w zakresie zamówień;
 • doradztwo w zakresie konieczności stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
 • reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych jak również Krajową Izbą Odwoławczą;
 • doradztwo w zakresie przygotowywania protestów i sporów z zakresu wykonania zamówienia.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo konkurencji:

 

 • reprezentacja w postępowaniach przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zakresie fuzji i przejęć;
 • doradztwo w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję;
 • opracowywanie umów dystrybucyjnych;
 • kontrola umów pod kątem zgodności z regulacjami konsumenckimi;
 • reprezentacja w postępowaniach w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji ( np. w zakresie reklamy);
 • doradztwo w kwestiach pomocy publicznej i usług użyteczności publicznej;
 • wsparcie prawne w procedurze zgłoszenia zmowy cenowej.

 

powrót do wykazu usług

 

Podmioty gospodarcze - prawo sportowe:

 

 • przygotowywanie umów w zakresie zawodowego uprawiania sportu;
 • przygotowywanie kontraktów transferowych;
 • wsparcie prawne i reprezentację w sporach pomiędzy klubem a zawodnikiem;
 • przygotowywanie umów sponsorskich;
 • reprezentacja w kwestiach naruszenia dóbr osobistych (np. wizerunku).

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo pracy:

 

 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • przywrócenie do pracy;
 • uznanie wypowiedzenia za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem;
 • sprawy dotyczące mobbingu oraz dyskryminacji w pracy;
 • zwolnienia grupowe;
 • zakazy konkurencji.

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo odszkodowań:

 

 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w wypadku;
 • Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem;
 • Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala, lekarza, rehabilitanta;
 • Odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki;
 • Rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów, utraty powodzenia na przyszłość lub utraty żywiciela rodziny;
 • Odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy;
 • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej;
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie;
 • Odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód;
 • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego;
 • Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu;
 • Odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar.
powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo spadkowe:

 

 • sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku;
 • sprawy dotyczące przyjęcia, odrzucenia spadku;
 • długi spadkowe;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o zachówek.

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo rodzinne:

 

 • rozwód, separacja, alimenty;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • związane z zarządem majątkiem dziecka;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo autorskie:

 

 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich i ich naruszeń;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych;
 • analiza i przygotowanie umów licencyjnych i innych umów prawa autorskiego;
 • rejestracje znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych;
 • doradztwo w zakresie zjawisk nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
 • doradztwo w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję;
 • reprezentacji Klienta w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu naruszeń praw autorskich i czynów nieuczciwej konkurencji.
powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo nieruchomości:

 • postępowania wieczystoksięgowe;
 • wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • wady prawne nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, a także prawa budowlanego;
 • pomoc przy nabyciu nieruchomości, w tym przy wyborze i lokalizacji nieruchomości pod inwestycję;
 • analiza i regulacja stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie umowy sprzedaży, ustalenie zabezpieczeń;
 • reprezentacja przed organami gminy oraz wydziałami geodezji, architektury itp.;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • analiza prawna nieruchomości oraz spółek będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych;
 • reprezentacja Klientów w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości;
 • przygotowywanie umów deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, umów inwestycyjnych, najmu, dzierżawy, zarządu nieruchomościami.
powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo administracyjne:

 

 • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania;
 • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi;
 • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - windykacja pozasądowa:

 

 • wezwania do zapłaty;
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności;
 • wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika;
 • monit postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo handlowe:

 

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji nowego przedsiębiorstwa;
 • sporządzenie umowy spółki;
 • udział w negocjacjach pomiędzy uczestnikami spółki;
 • prowadzenie lub koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych do CEIDG lub KRS;
 • projekty kontraktów handlowych.

 

powrót do wykazu usług

 

Klienci indywidualni - prawo bankowe:

 

 • przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego;
 • negocjowanie z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi warunków porozumień restrukturyzacyjnych dotyczących zmiany harmonogramu płatności, zmiany zabezpieczeń czy umorzenia długów;
 • opiniowanie umów kredytowych, umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych oraz innych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z zakresu prawa bankowego.

 

powrót do wykazu usług
 
Marcin Depkowski
Radca Prawny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymaga zainstalowanego oprogramowania Java

Usługi

Usługi